Privacybeleid

Coachpraktijk Blij Leven| Nassaustraat 31G 2161 RJ| Lisse| 06-40329042
info@coachpraktijkblijleven.nl | www.coachpraktijkblijleven.nl 

Privacyverklaring
Bij het verlenen van onze diensten in de coachpraktijk verwerken wij uw

persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan
hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.
Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke
De persoonsgegevens worden verwerkt door:
Marieke Ringrose (eigenaar coachpraktijk Kvknr: 71961631)
Nassaustraat 31G
2161 RJ Lisse

Verkrijgen van persoonsgegevens
Indien u gebruik maakt van onze diensten verstrekt u ons uw persoonsgegevens
om u deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek,
via onze website, via email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen
dat wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van het
coachtraject.

Persoonsgegevens
Marieke Ringrose verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
• NAW-gegevens
• Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
• Geboortedatum en –plaats
• Geslacht
• Competenties en interessegebieden
• Gespreksverslagen
• Inhoud van communicatie
• IP-adres
• Leerjaar op school/werk

Doeleinden
Marieke Ringrose verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden,
zoals:
• Het onderhouden van contact;
• Het bieden van een persoonlijk coachtraject;
• Een goede en efficiënte dienstverlening;
• Beheer van het cliëntenbestand;
• Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
• Verbetering van de dienstverlening;
• Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de
verbetering van de dienstverlening;
• Facturering;
• Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
• Nakoming van wettelijke verplichtingen;
• Het voeren van geschillen;

Waarop is de verwerking gebaseerd
Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u met betrekking tot het coachtraject. Ook kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht.
Tevens verwerken wij persoonsgegevens voor de hieronder genoemde gerechtvaardigde belangen:
• De verbetering van haar diensten;
• De bescherming van haar financiële belangen;
• Beveiliging en het beheer van haar systemen;

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden
In het kader van onze dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Dit gebeurt alleen als de veiligheid van de coachee in het geding is of in het het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel.
Wij zullen uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER
De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Uw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt door onze cloudprovider die gevestigd is in Nederland. Daarvoor zijn Privacy shield Zie art. 44-49 AVG getroffen.
Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van LinkedIn en Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren
Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.
Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij uw gegevens beveiligen
Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij passende beveiligingsmaatregelen genomen. De persoons-en gesprekgegevens worden allen bewaard op een usb-stick met beveiligingscode en in een kast of tas met slot.

Cookies
Op de website worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt. Voor meer informatie over deze cookies kunt u onze cookieverklaring raadplegen.

Uw rechten
U heeft het recht om ons een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.
Ook kunt u ons verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:
Marieke Ringrose
Nassaustraat 31G
2161 RJ Lisse
06-40329042
info@coachpraktijkblijleven.nl

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 22-2-2019.
Hierbij gaan wij akkoord met de privacyverklaring en geven wij toestemming voor het verwerken van onze persoonsgegevens op de manier zoals het in de privacyverklaring is beschreven.